Generalforsamling i Sognehuset den 22. februar 2018 kl. 14.00

Generalforsamling: Kom og vær med til beslutninger i foreningen

Pensionist og efterlønsforening

Torsdag den  22. februar 2018 kl. 14.00  

          i Vester Nebel sognehus 

           Generalforsamling/valg 

                  Dagsorden.

1.Valg af dirigent og stemmetællere.

2.Bestyrelsens beretning, fremlagt af formanden.  

3.Kassereren fremlægger regnskab.

4.Fastsættelse af kontingent.

5.Indkomne forslag (skal være formanden i hænde

   senest den 15. februar. 2018)

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer 

    På valg er:  Elvig Rasmussen og Hanna Frahm Svendsen (modtager genvalg)    

    Valg af suppleant til bestyrelsen

    På valg er:  Harry Mortensen

    Valg af revisor

    På valg er:   Jens Sørensen

    Valg af revisorsuppleant

    På valg er:   Lissi Timmerby 

  7.Eventuelt udmelding af Danske Seniorer   

  8.Eventuelt.

   

                        Foreningen er vært ved efterfølgende kaffe og brød.

Øvrige nyheder

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand